Skip to main content

Otázky pre spracovateľov pozemkových úprav a verejných činiteľov

|   Aktuálne

1.     Zistili ste si aká je aktuálna situácia na Slovensku, chaoz a frustrácia ľudí, ktorí sa o svoje dedičstvo zaujímajú?
2.    Koľko sa opravilo chýb v katastroch podľa katastrálneho zákona?
3.    Aké sú podklady pre pozemkové úpravy – z čoho vychádzajú pozemkové úpravy?  
4.    Čo bude predmetom pozemkových úprav – v prípade, že sa robia kvôli rozdrobenosti pôdy na Slovensku, budú predmetom pozemkových úprav aj parcely, kde je vlastník napísaný v celosti 1/1? Pôjdu do pozemkových úprav aj parcely C, ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape alebo len parcely registra E, ktoré sú evidované na mape určeného operátu? Bude sa sceľovať iba extravilán či aj intravilán? Čo sa bude spracovávať?
5.    Aká je príprava osvety v pozemkových úpravách – informovanosť občanov? Bude taká, ako bola v ROEP och, keď ľudia nevedeli čo si majú pripraviť a ani ako to získať, ak to doma nemajú (napríklad PKV) a ani akým spôsobom si majú odkontrolovať či ich pozemky na mapách určeného operátu – digitalizované počas ROEP nie sú posunuté, kde byť nemajú, keď pri nich nebola povinnosť chodiť do terénu?
6.    Čo ak správny orgán obíde danú osobu ako účastníka konania?
7.    Prečo je doručovanie v tejto novele nastavené tak, že ak je na parcele viac ako 20 účastníkov konania, doručuje sa iba verejnou vyhláškou, pričom pre SPF, obce a VÚC sa doručuje do vlastných rúk na protipodpis? Prečo v tomto prípade nie je rešpektovaný zákon o pozemkových spoločenstvách a nedoručuje sa aspoň výboru urbariátu?
8.    Sú pozemkové úpravy 100% pripravené?
9.    Budete pokračovať v zlých rozhodnutiach ROEPov – keďze ROEP je podkladom pre pozemkové úpravy?
10.    Z akých podkladov vychádzali ROEPy tam, kde sa stratili Pozemnoknižné vložky?
11.    Zmenia sa tvary, druh pozemku a čísla parciel počas pozemkových úprav?
12.    V prípade, že sa zmenia čísla parciel, druhy pozemkov a aj ich tvary, ako je možné, že nie je možné zmeniť aj užívacie vzťahy?  
13.    Zväčší sa záujem hospodáriť na svojom? Tak prečo v tom prípade tí, čo budú mať o to záujem po pozemkových úpravách sa nebudú môcť slobodne rozhodnúť či chcú svoje scelené pozemky aj užívať?  
14.    Čo s takým pozemkom, na ktorom je duplicitné vlastníctvo, ktoré spôsobil ROEP?
15.    Čo s takými podielmi, ktoré nesprávne ROEP prepísal na SPF, lebo neboli uzrozumení s tým, že sa zmenil vlastník?
16.    Čo sa bude počas pozemkových úprav robiť s urbármi?
17.    V akom stave sú ukončené reštitúcie na Slovensku? Ako budete sceľovať pozemky tým, ktorým boli neprávom vydané pozemky v reštitúciách a tým, ktorí ich právom scelené nedostali? Čítali ste správy ombudsmanky Dubovcovej a Patakyovej ohľadom stavu reštitúcií na Slovensku?
18.    Kto zastaví drobenie po sceľovaní?   

Komentáre (0)

Žiadne komentáre

Nový komentár