Skip to main content

VÝZVA POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA NESCHVÁLENIE ZÁKONA

|   Aktuálne

z 27. novemba 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady 330/1991 Zb. o pozemkových úpraváchusporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“/ „novela“/ „vrátenie novely)

Táto výzva nadväzuje na pôvodnú „Novoročnú výzvu poškodených vlastníkov pôdy a lesov na Slovensku vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky“ zo dňa 16. 1. 2019 (viď. Príloha 2), 

ku ktorej sa pripájajú nasledovné združenia: Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov na Slovensku, reštituenti z vojenského obvodu Javorina, Ekotrend Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva a Združenie mladých farmárov na Slovensku - Asyf

Na základe skutočnosti, že uvedený zákon sa v tomto štádiu novelizovať už nedá,

navrhujeme poslancom NR SR neschváliť novelu Zákona 330/1991 Zb. ... v predkladanej podobe,pretože SLOVENSKO nepotrebuje čiastkové riešenia ale KODIFIKÁCIU POZEMKOVÉHO PRÁVA REFORMU, ktorá zlepší život ľudom na vidieku!

Prioritou štátu by malo byť komplexné riešenie pozemkovej reformy, aby bola dosiahnutá aj komplexnosť pozemkových úprav – tu je potrebné otvoriť ďalšie – priamo nadväzujúce zákony týkajúce sa pôdy a občianskych práv a kompletne ich zanalyzovať! Aj prezidentka v závere – časti IV. rozhodnutia o vrátení novely upozornila aj „na potrebu komplexnej právnej úpravy vlastníckych vzťahov k pôde a vysporiadania sa so vzniknutým právnym stavom, ktorý celkovo vykazuje viaceré ústavoprávne nedostatky“.

Sme presvedčení o potrebe neprijať daný zákon v tomto období a pozemkové úpravy neurýchľovať.

Voláme po kodifikácii pozemkového práva ako nevyhnutnému kroku k dosiahnutiu nápravy krívd spôsobených nielen v minulom režime ale i počas skoro tri desaťročia trvajúcom netransparentnom nakladaní s pôdou.

Platné zákony týkajúce sa vlastníctva pôdy a lesov na Slovensku a nakladania s ňou sú už niekoľko desiatok rokov staré, pýtame sa – nič sa odvtedy nezmenilo? Nie je treba podľa zákonodarcov urobiť komplexnú právnu analýzu –kodifikáciu pozemkového práva na Slovensku ohľadom  všetkých zákonov týkajúcich sa pôdy, lesov, ich ochrany a vlastníctva (niektoré z nich zrušiť, niektoré novelizovať), aby neboli počas pozemkových úprav vyriešené iba čiastkové problémy a nevnikali nové krivdy?

V tejto novele nie sú premietnuté riešenia súčasných problémov vo vlastníctve pôdy a lesov na Slovensku a ani potreby všetkých poľnohospodárov na Slovensku! Menší vlastníci, členovia pozemkových spoločenstiev, reštituenti a pôvodní vlastníci (a nie je ich málo) a menší poľnohospodári sú touto novelou výrazne znevýhodnení a diskriminovaní, pretože novela preferuje priority štátu a priority veľkých vlastníkov. Prečo sa tak veľmi tlačí na to, aby bola novela schválená ešte teraz? Skutočnosti, ktoré nás viedli k napísaniu tejto výzvy nájdete v prílohe tejto výzvy v PRÍLOHE 1.

 

Podpísaní

Ing. Milan Ovseník, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, www.privlesy.skmilan.ovsenik@gmail.com, tel. 0910 504 017

Mgr. Mária Stieranková, za poškodených vlastníkov pôdy a lesov na Slovensku združených v petícii a iniciatíve „Naša pôda – dedovizeň“, www,nasapoda.sk,nasadedovizen@gmail.com, tel. 0908 369 301

Zuzana Homolová, predsedníčka Ekotrendu Slovakia - Zväzu ekologického poľnohospodárstva, www.ecotrend.skecotrend@ecotrend.sk, 0905 580 141 

Martin Pitoňák, za reštituentov z vojenského obvodu Javorina, pitonakova.o@gmail.com, tel. 0907 097 280

Milan Jurky, za Združenie mladých farmárov na Slovensku - Asyf, www.asyf.skinfo@asyf.sk, tel. 0915 731 541

Komentáre (0)

Žiadne komentáre

Nový komentár