Skip to main content

Historické obdobia evidencie pozemkov, vlastníckych a správnych vzťahov pozemkových spoločenstiev na Slovenskom vidieku

|   Urbarske spoločenstvá

Aby sme mohli pátrať po svojej histórii a histórii prípadných krívd na vlastníkoch pozemkov/dedičoch, je potrebné uviesť určité obdobia, kedy dochádzalo k rôznym zmenám v oblasti vlastníckych práv na Slovensku. 

Až potom budeme vedieť poukázať správne na rôzne udalosti, vedieť aké listiny máme mať/hľadať a v prípade, že boli porušené naše vlastnícke práva aj správne určiť kedy a na základe čoho alebo v rozpore s čím boli porušené.

Úrady nás to neučia a častokrát zneužívajú našu právnu a historickú nevedomosť.

V prípade, že chceme spravodlivé Slovensko v oblasti vlastníctva, je potrebné poznať dôležité obdobia z minulosti a aj keď naše skúsenosti hovoria o porušovaní práv, tak aj v prípade, že sa to rozhodneme zverejniť, je žiadúce opierať sa o zákonné články/zákony a listiny.

Skúseností mnohých z nás hovoria, že dôležité listiny sa "strácajú" a úrady ich nevedia doložiť.

Rovnako ako my, ak sa domáhame svojich práv musíme doložiť úradom listiny - rovnako a nekompromisne by mali postupovať aj úrady a svoje rozhodnutia dokladať na základe existujúcich listín a zákonov.

Verím, že úrady vítajú tieto aktivity na zlepšenie povedomia vlastníkov o svojom majetku, aby mohli rozhodovať spravodlivejšie a presnejšie.

V prípade, že sa Vaše problémy týkajú Urbariátov - pozemkových spoločenstiev, je potrebné v prvom rade vedieť, na základe akého zákonného článku vznikol ten Váš - viac sa dozviete nižšie...

Takže v našom bádaní pokračujeme v poradí 2. článkom nášho blogu Urbárske spoločenstvá ako súčasť slovenského vidieka

 

V roku 1848 bolo v Rakúsko-Uhorsku Zákonným článkom č. IX/1848 ZRUŠENÉ PODDANSTVO. 

V rokoch 1853 - 1855 sa datujú nariadenia O ZOSTAVENÍ POZEMNOKNIŽNÝCH ZÁPISNÍC A ZAKLADANÍ PK (POZEMKOVÝCH KNÍH)

Vznikali POZEMNOKNIŽNÉ KOMISIE A KATASTRÁLNE PODKLADY (PÍSOMNÉ, GRAFICKÉ), čoho výsledkom bol vznik  - OPERÁTU  PK. 

V roku 1855 bolo vydané nariadenie MS č.222/1855 zo dňa 15. 12. 1855 - POZEMNOKNIŽNÝ PORIADOK.

 

V roku 1893 bola vydaná Inštrukcia na zakladanie pozemnoknižných vložiek, postup pri zakladaní a vložkárska komisia.

 

Čo sa týka Urbariátov, tak podobne, ako to bolo uvedené aj v predchádzajúcom článku, v roku 1898 vznikli prvé pozemkové spoločenstvá. Spravovanie týchto lesov a hôľ vtedy upravil Zákonný článok XIX. z roku 1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov. 

V roku 1913 vznikli ďalšie/iné pozemkové spoločenstvá, na ktoré sa vzťahoval Zákonný článok X. z roku 1913 o nedielnych spoločných pasienkoch. Tieto pozemkové spoločenstvá, ktoré vznikli v tomto období, prešli počas komunizmu do vlastníctva družstiev, ako to uvádzam nižšie (v roku 1949).

 


Rozpadom Rakúsko - Uhorska a vznikom ČSR vzniká v roku 1918 už Československý pozemkový kataster. 

V roku 1927 sa na základe prvého Katastrálneho zákona č. 177/1927 Sb. o pozemkovom katastri a jeho vedení  užrealizujú nové merania  ako aj  nová PK. 

 Práce v obmedzenom rozsahu pokračujú aj počas II. sv. vojny.

 Avšak v roku 1939 vplyvom vojny mohlo dôjsť k stratám údajov katastrálnych operátov.


V roku 1949 zákonom č. 69/1949 Zb. boli zriadené JEDNOTNÉ ROĽNÍCKE DRUŽSTVÁ.

Zákon č. 81/1949 Sb. n. SNR, prijatý komunistami určil, že Spoločné nehnuteľnosti pasienkových spoločenstiev zriadených podľa zák. čl. X/1913, ako aj príslušenstvo týchto nehnuteľností prechádza do vlastníctva Jednotných roľníckych družstiev. Toto sa nevzťahovalo na  pozemkové spoločenstvá, ktorých správu upravoval zák. čl. XIX. z roku 1898.
 

ČO SA TÝKA POZEMKOVÉHO KATASTRA, v roku  1956 poskytuje podklady, aby po roku 1956 slúžili ako podklady na zakladanie JEP  (JEDNOTNEJ EVIDENCIE POZEMKOV). Postupne so zavádzaním JEP pozemkový kataster slúži len na archívnu dokumentáciu pozemkov.
 

V roku  1958 - zákonom č. 2/1958 Zb. o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných právnych pomerov boli tieto LESY odovzdané do užívania (obhospodarovania) krajským správam lesov (štátne lesy), prípadne jednotným roľníckym družstvám.

Zákonom č. 49/1959 Zb. bol zrušený zákon č. 69/1949 Zb. o JRD a lesné pozemky boli týmto zákonom vrátené do individuálneho vlastníctva niekdajších urbárnikov a družstvo malo ku nim len užívacie právo.

 Ako vidíme, Pozemkové spoločenstvá reprezentovali v období pred rokom 1948 tradičný právny inštitút vo vzťahu k lesom a pasienkom (urbárske spoločenstvá). Boli vytvorené ako najefektívnejšia forma usporiadania pozemkovej držby. 

Počas obdobia socializmu boli pozemkové spoločenstvá postupne legálne likvidované. 

Po roku 1990 sa stala otázka pozemkových spoločenstiev opäť aktuálnou, ich hlavným poslaním je ochrana lesov, pasienkov a iných nedeliteľných pozemkových spoločenstiev z hľadiska trvalej udržateľnosti a efektívnosti. S ohľadom na tieto atribúty im zákon vymedzuje špeciálne postavenie ako podnikateľského subjektu v porovnaní s ostatnými podnikateľskými subjektami.

(pokračovanie nabudúce)

 

„Dedičstvo  našich otcov zachovaj nám Pane“

 

Spracovala a uverejnila:

Mgr. Mária Stieranková