Skip to main content

Nové pokračovanie historie urbariátov do súčasnosti

|   Urbarske spoločenstvá

Urbárske spoločenstvá, ako súčasť slovenského vidieka.

V predchádzajúcej časti som heslovite uviedla niektoré obdobia, ktoré sú potrebné uviesť v spojitosti s evidenciou pozemkov, alebo inou historickou udalosťou na slovenskom vidieku do roku 1989. V tejto časti sa podrobne zameriame na niektoré podstatné obdobia, v ktorých prišlo k zmene užívacích, alebo vlastníckych práv.

Preto je potrebné podrobne odlíšiť Pozemkové spoločenstvá a ich význam v čase pred rokom 1948.

Pozemkové spoločenstvá, ktoré boli založené podľa Zák. článku XIX. z roku 1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov.

Podľa takto poznačenej spoločnej vložky, v ktorej poznámkou bolo vyznačené spoločné užívanie ďalších pozemkov, ktoré upravujú štatúty zostavené v zmysle zák. čl. XIX/1898. Týmto označením bolo zjavné, že sa jedná o nedeliteľnú spoločnú nehnuteľnosť, ktorá na základe zák. č. 2/1958 Zb. išla iba do užívania štátnym lesom, prípadne JRD.

 

Pozemkové spoločenstvá, ktoré boli založené podľa Zák. článku X. z roku 1913o nedielnych spoločných pasienkoch.Podľa takto poznačenej spoločnej vložky, v ktorej poznámkou bolo vyznačené spoločné užívanie ďalších pozemkov, ktoré boli založené podľa Zák. článku X. z roku 1913bolo zjavné, že sa jedná o  pozemkové spoločenstvá , ktoré na základe Zák. č. č.81/1949 Zb. boli zrušené a ich majetok bol prevedený do vlastníctva JRD v okolí.

 

Socialistické právo užívania - 

Za socializmu sa formovalo právo užívania, súkromné vlastníctvo sa považovalo za menej hodnotné a malo sa eliminovať. Bola tendencia deliťvlastnícky titul od faktickej držby a užívania pozemkov.

V procese socializácie zákonom č. 81/1949 Zb. SNR boli prakticky i právne zrušené všetky pozemkové spoločenstvá. Vlastnícke podiely boli štátom priamo vyvlastnené bez neskoršej náhrady . 

Vlastníci boli vlastníctva zbavení priamo, bez prepisu pozemkov v evidencií,boli pozemkové spoločenstvá zrušené a ich majetok bol prevedený do vlastníctva JRD v okolí, kde na základe rozhodnutia Ľudových súdov boli vydané výmery v prospech Jednotných roľníckych družstiev, kde podľa §1 ods. 1 zák. č. 81/1949 Zb. prešlo vlastníctvo pozemkových spoločenstiev na družstvá, kde na základe takto vydaného výmeru mohlo byť v pozemkových knihách uskutočnený prepis vlastníctva na JRD, ktoré boli založené podľa zák. č. 69/1949 Zb. ( vytvorili sa nové PKV).Podotýkam, že zákon č. 81/1949 Zb. sa výlučne vzťahuje len na pozemkové spoločenstvá, ktoré boli založené podľaZák. článku X. z roku 1913o nedielnych spoločných pasienkoch.

Obhospodarovanie lesných pozemkov spoločenstiev

V procese socializácie zákonom 

. 2/1958 Zb. SNR boli prakticky právne prevzaté do užívania všetky pozemkové spoločenstvá,ktoré boli založené podľaZák. článku XIX. z roku 1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a hôľ, ako aj o úprave hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a hôľ, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov, o čom svedčil aj zápis jednotlivých podielov v osobných PKV v tvare „podiel zo spoločnej hory a pasienky z vložky číslo - číslo spoločnej PKV.

Vlastnícke podiely boli štátom ponechané, aj keď notári v mnohých prípadoch tieto do dedičstiev po zomrelých nezahŕňali.Vlastníctvo týmto spoločenstvám Socialistický režim zákonom č. 2/1958 Zb. SNR zachoval. Pretožezákon č.. 2/1958 Zb. zrušil útvary bývalých urbarialistov, kurialistov, . želiarov,kopani

iarov, cenzualistov, osadníkov, deputátnikov, komposesoráty, spoločenstevnéútvary a to takým spôsobom, že na základe Záznamu, ktorý bol pri brebratí lesného majetku spísaný, ako Záznam o fyzicky prevzatých zrušených útvarov na základe zákona č. 2/1958 Zb. Lesy boli prevedené do užívania štátnych organizácií,odovzdali sa krajským správam lesov, prípadne pasienky, lúky - JRD. V zázname boli rozpísané nasledovné údaje - Názov a sídlo zrušeného spoločenstva ( zrušeného útvaru), Názov a sídlo budúceho obhospodarovateľa a jeho prevzaná výmera v ha. ( Štátne lesy, JRD - lesné pastviny). Spolu so záznamom bola spísaná Zápisnica o preberaní, ktorá bola k Záznamu pripojená, kde takto prevedené odovzdanie bolo potrebné predložiť na Krajské národné výbory na schválenie.

Porasty sa stali majetkom štátu, pôda ostala vlastnícky nezmenená, vlastníci boli naďalej evidovaní ako súkromní vlastníci. Zároveň zdôrazňujem skutočnosť, že zmysel Pozemkových spoločenstiev založených a fungujúcich pred rokom 1948 malo okrem iného aj enviromentálny rozmer, pretože vlastnili okrem lesov aj horské pasienky , lúčky, neplodné plochy, čo malo svoj význam pre funkčnosť hospodárenia v lesoch.

Je potrebné si uvedomiť, že v období (1948-1989) bolo pozemkové vlastníctvo zaznávané, práva občanov k pôde deformované a zákony smerovali k tomu, aby sa všetky pozemky stali

vlastníctvom štátu .

- Táto skutočnosť je zásadná z pohľadu ďalšieho vývoja pozemkových reforiem na Slovensku po roku 1989.

 

Dedičstvo našich otcov zachovaj nám Pane“

 

Spracovala:

Mária Stieranková